• 28 Μαΐου, 2024

Breaking News :

Vinkmag ad

Οι συνδυασμοί και όλοι οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου στο Δ. Φαιστού.

Vinkmag ad
Οι συνδυασμοί και όλοι οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου στο Δ. Φαιστού.

Πριν από λίγο έγινε η ανακήρυξη, από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου, των συνδυασμών και των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου.

Πρόκειται για τους συνδυασμούς που θα δώσουν τη μάχη για την Περιφέρεια Κρήτης και για τους δήμους του νομού Ηρακλείου στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Αποτελούμενο από τους δικαστές Ευδοκία Γκιόγκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών-Εισηγήτρια,
Ειρήνη Γκιουλμπαξιώτη, Βασιλική Νικητοπούλου, Πρωτοδίκες, τους οποίους όρισε η
Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και την Γραμματέα Καλλιόπη Σιγανού.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Σεπτεμβρίου 2023, προκειμένου να
προβεί στην ανακήρυξη των συνδυασμών που θα συμμετάσχουν στις Δημοτικές Εκλογές της
8ηςΟκτωβρίου2023του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ, Περιφερειακής Ενότητας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και
δηλώθηκαν εγκαίρως.
Αφού έλαβε υπόψη τις δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών στο Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ, που
υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Δήλωσης
Υποψηφιοτήτων (Η.Π.Δ.Υ.) του άρθρου 33 του π.δ. 26/ 2012 (Α 27) και συγκεκριμένα τις
δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών:
1. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΙΣΤΟΥ
2. ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ Για ένα Δήμο Πρότυπο Ανάπτυξης & Πολιτισμού
3. ΦΑΙΣΤΟΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΝΟΜΟ
Παραδεκτώς, κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, εμπροθέσμως ήτοι την
δέκατη Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών, και νομίμως, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 17
του ν. 4804/ 2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις», σε
συνδυασμό με τα άρθρα 3, 4, 5, 9, 10, 12,13, 14 και 15 του ίδιου νόμου, φέρονται ενώπιον
αυτού του Δικαστηρίου οι πιο πάνω δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών, υποψηφίων
δημάρχων και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του ΔήμουΦΑΙΣΤΟΥ, καθώς και υποψηφίων
1
προέδρων δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των διακοσίων (200)
κατοίκων και υποψηφίων συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο
των διακοσίων ενός (201) κατοίκων, του ιδίου δήμου, προκειμένου να γίνει η ανακήρυξη
τους.
Για την ανακήρυξη των συνδυασμών, το οικείο Πρωτοδικείο αφού έλαβε υπόψη του:
Α. τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη ανακήρυξη των υποψηφίων
συνδυασμών ήτοι:
α) την καταχώρηση στην πύλη το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο,
την ημερομηνία γέννησης, την ιδιότητα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώουκαι την πλήρη
διεύθυνση κάθε υποψήφιου δήμαρχου και δημοτικού σύμβουλου,
β) τη δήλωση του κάθε υποψηφίου για την υποψηφιότητά του σε μία εκλογική
περιφέρεια και σε ένα εκλογικό αξίωμα,
γ) την επικύρωση της υποψηφιότητας από κάθε υποψήφιο δήμαρχο, δημοτικό συμβούλο,
σύμβουλο δημοτικής κοινότητας και πρόεδρο δημοτικής κοινότητας, μέσω της
Ηλεκτρονικής Πύλης Δήλωσης Υποψηφιοτήτων ή κατ’ εξαίρεση με επισύναψη υπεύθυνης
δήλωσης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), με την οποία δηλώνει ότι δεν
στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν
κωλύματα εκλογιμότητας,
Εφόσον υπάρχουν ευρωπαίοι πολίτες και
δ) την επικύρωση της υποψηφιότητας από κάθε υποψήφιο δήμαρχο, δημοτικό σύμβουλο,
σύμβουλο δημοτικής κοινότητας και πρόεδρο δημοτικής κοινότητας, με την υπεύθυνη
δήλωση, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει την ιθαγένειά του, τον εκλογικό κατάλογο που
είναι γραμμένος στο κράτος μέλος καταγωγής του και ότι δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος
του εκλέγεσθαι, ότι δεν έχει ανάλογη ιδιότητα σε άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης η οποία επιφέρει το ασυμβίβαστο για τους Έλληνες πολίτες, την ημερομηνία από
την οποία είναι υπήκοος του κράτους – μέλους, ότι δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του
εκλέγειν, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 10 του
ν. 4804/2021 και αποδέχεται την υποψηφιότητά του, με τον συνδυασμό του υποψήφιου
δημάρχου που υποβάλλει τη δήλωση, για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη
εκλογική περιφέρεια.
2
Β. τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη ανακήρυξη των συνδυασμών:
α) ότι η δήλωση του συνδυασμού υπεβλήθη εμπρόθεσμα, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης
υποψηφιοτήτων, έως τις 23:59 της 31ης Αυγούστου 2023,
β) ότι είναι έγκυρο το όνομα και το έμβλημα του συνδυασμού, σύμφωνα με τις
παραγράφους 8 και 9 του ανωτέρω άρθρου, κατά ρητή πρόβλεψη των οποίων, απαγορεύεται
να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα του συνδυασμού σύμβολο
θρησκευτικής λατρείας, ή σημαία, ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους, ή σημείο ιδιαίτερης
ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία οποιουδήποτε
προσώπου, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα ή
εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, ή σύμβολα ή εμβλήματα
με ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 927/1979 (Α’
139)και ότι εάν υποβλήθηκαν περισσότερεςδηλώσεις συνδυασμών με το ίδιο όνομα ή
έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδειξη δημοτικών αρχών του ίδιου δήμου,
δικαίωμα χρήσης έχει ο συνδυασμός που το έχει δηλώσει πρώτος,
γ) ότι ο συνδυασμός διαθέτει τον υποψήφιο δήμαρχο και τον ελάχιστο αριθμό
υποψηφίων δημοτικών συμβούλων στο σύνολο των εκλογικών περιφερειών και τον ελάχιστο
αριθμό υποψηφίων συμβούλων δημοτικής κοινότητας και προέδρων δημοτικής κοινότητας
στο 60% των δημοτικών κοινοτήτων,
δ) ότι καταβλήθηκε το ηλεκτρονικό παράβολο, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος
δήμαρχος, κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και κάθε υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής
κοινότητας και πρόεδρος δημοτικής κοινότητας, έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου ποσό
διακοσίων (200), πενήντα (50) και δέκα (10) ευρώ, αντίστοιχα,
ε) ότι ο συνδυασμός έχει υποψηφίους από κάθε φύλο σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό
(40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού,
συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου.
Εν προκειμένω, από τον έλεγχο των υποβληθεισών δηλώσεων κατάρτισης συνδυασμών
για το ΔήμοΦΑΙΣΤΟΥ, που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου μέσω της
ηλεκτρονική πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/ 2012, προκύπτει ότι
3
καταρτίστηκαν νομότυπα, περιλαμβάνουν υποψηφίους δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους,
προέδρους δημοτικών κοινοτήτων και συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι
διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα εκλογιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία
που αναφέρεται στην παρούσα.
Σημειώνεται ότι δεν ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι του συνδυασμού «ΦΑΙΣΤΟΣ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ» ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, υποψήφια σύμβουλος
δημοτικής κοινότητας Τυμπακίου, ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΧΑΡΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ υποψήφια
σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Τυμπακίου και ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ
υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Πιτσιδίων, καθώς και ο υποψήφιος του
συνδυασμού «ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ Για ένα Δήμο Πρότυπο Ανάπτυξης & Πολιτισμού»
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας
Καμαρών, λόγω νομότυπης παραίτησης αυτών σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. 2328/8.9.23,
2309/7.9.23, 2313/7.9.23 και 2333/8.9.23 δηλώσεις παραιτήσεώς τους.
Κατά συνέπεια, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να ανακηρυχθούν, οι κατωτέρω
αναγραφόμενοι συνδυασμοί, σύμφωνα με το διατακτικό του άρθρου 17 του ν. 4804/ 2021.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Ανακηρύσσει τους συνδυασμούς που θα συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές της
8
ηςΟκτωβρίου2023 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ηςΟκτωβρίου2023, που θα
διενεργηθούν για την εκλογή δημοτικών αρχών του ΔήμουΦΑΙΣΤΟΥ, Περιφερειακής
ΕνότηταςΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ήτοι υποψηφίων δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, προέδρων
κοινοτήτων και συμβούλων κοινοτήτων, του καθενός από τους συνδυασμούς, ως ακολούθως:
1. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΙΣΤΟΥ», με έμβλημα «Το
έμβλημα του συνδυασμού περιγράφεται ως εξής: η λέξη ΛΑΪΚΗ και από κάτω η λέξη
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρυφάλλου με μίσχο και κλίση
προς τα αριστερά. » στον οποίο περιλαμβάνονται ο/η ΛΑΠΠΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι
οι:
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
4
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΙΚΙΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΜΟΙΡΩΝ)
2. ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
3. ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΟΙΡΩΝ)
4. ΓΕΡΜΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ (ΜΟΙΡΩΝ)
5. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
6. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
7. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
8. ΚΑΡΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
9. ΚΑΡΔΑΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
10. ΚΟΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
11. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
12. ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΖΑΡΟΥ)
13. ΝΙΚΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
14. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
15. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
16. ΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΥΡΩΝΑ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
17. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
18. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
19. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
20. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
21. ΤΟΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΖΑΡΟΥ)
22. ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΜΟΙΡΩΝ)
23. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΖΑΡΟΥ)
24. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
25. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αντισκαρίου)
1. ΑΣΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΛΑΔΟΥΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βώρων)
1. ΓΕΡΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
2. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Γαλιάς)
1. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΚΟΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
5
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ζαρού)
1. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΗΤΑ
3. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καστελλίου)
1. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΙΛΝΤΙΚΟ ΜΑΡΓΚΙΤ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΛΕΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας
Μαγαρικαρίου)
1. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
2. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΧΟΡΛΙΑΦΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας
Πετροκεφαλίου)
1. ΖΕΡΒΑΚΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
2. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΒΙΚΤΟΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
3. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας
Πηγαϊδακίων)
1. ΚΑΡΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ
2. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΝΙΚΗΤΑ
3. ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πόμπιας)
1. ΜΑΝΕΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σίβα)
1. ΒΛΑΤΑΚΗ ΧΑΡΙΣΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6
2. ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ
3. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ συζ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αληθινής)
1. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Γρηγορίας)
1. ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Κουσέ)
1. ΡΙΜΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Λαγολίου)
1. ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΗΝΑ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Περίου)
1. ΜΠΟΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ρουφά)
1. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΑΡΙΝΟΥ
2. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ Για ένα Δήμο Πρότυπο
Ανάπτυξης & Πολιτισμού», με έμβλημα «Στο έμβλημα απεικονίζονται δυο
περιστέρια , σε κυκλική μεταξύ τους πορεία, εντός της οποίας περικλύεται υπό
μορφήν σφαίρας ο Δήμος Φαιστού. Κατωθεν αυτών αναγράφεται με κεφαλαία
ελληνικά γράμματα κι εντός πολύχρωμου πλαισίου (στις αποχρώσεις της ίριδας) η
φράση ” ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ ” και κάτωθεν του πλαισίου η φράση “Για ένα Δήμο
Πρότυπο Ανάπτυξης & Πολιτισμού” , τα οποία αποτελούν την επωνυμία του
Συνδυασμού. Τέλος ως κατακλείδα αναγράφονται τα στοιχεια του υποψηφίου
Δημάρχους ως εξής: Γρηγόρης Νικολιδάκης Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Φαιστού.
Το εν λόγω έμβλημα συμβολίζει την ειρήνη και την αρμονια που αρμόζει στον
Δήμο Φαιστού για την Ανάπτυξη και τον Πολιτισμό του.» στον οποίο
περιλαμβάνονται ο/η ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ως υποψήφιος
Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:
7
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
1. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΖΑΡΟΥ)
2. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
3. ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ- ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ (ΜΟΙΡΩΝ)
4. ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΡΔΗ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
5. ΒΕΪΣΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
6. ΒΕΡΒΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
7. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
8. ΓΟΥΛΙΕΛΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΜΟΙΡΩΝ)
9. ΔΗΛΑΒΕΡΑΚΗ ΕΥΣΕΒΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
10. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
11. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΝΙΚΑΡΑΣ) (ΜΟΙΡΩΝ)
12. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ (ΜΟΙΡΩΝ)
13. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΞΥΛΟΥΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΑΙΗ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
14. ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
15. ΚΑΜΑΡΗΣ ΜΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
16. ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΟΥΝΕΛΟΣ) (ΜΟΙΡΩΝ)
17. ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΜΟΙΡΩΝ)
18. ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
19. ΚΟΥΡΟΥΘΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
20. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΟΙΡΩΝ)
21. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΟΙΡΩΝ)
22. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
23. ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΜΟΙΡΩΝ)
24. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
25. ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΙΔΟΚΩΣΤΑΣ-ΠΑΤΑΓΟΝΙΑΣ)
(ΖΑΡΟΥ)
26. ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
27. ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
28. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
29. ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
30. ΜΠΑΜΠΙΟΝΙΤΑΚΗ-ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ (ΖΑΡΟΥ)
31. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
32. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΖΑΡΟΥ)
33. ΝΟΥΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
34. ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
35. ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
36. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΖΑΡΟΥ)
37. ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
38. ΠΕΤΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
39. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΓΚΟΥΓΚΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΖΑΡΟΥ)
40. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
41. ΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
42. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΤΖΑΓΚΑΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ (ΜΟΙΡΩΝ)
43. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΟΙΡΩΝ)
8
44. ΣΑΪΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
45. ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
46. ΣΚΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
47. ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
48. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΛΕΑΝΔΡΟΥ (ΖΑΡΟΥ)
49. ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ (ΜΟΙΡΩΝ)
50. ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
51. ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΜΟΙΡΩΝ)
52. ΤΖΕΡΝΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ (ΜΟΙΡΩΝ)
53. ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ (ΜΟΙΡΩΝ)
54. ΤΥΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
55. ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
56. ΦΙΛΙΟΥΔΑΚΗ-ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
57. ΦΙΤΣΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
58. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΟΙΡΩΝ)
59. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΖΑΡΟΥ)
60. ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΝΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
61. ΦΡΟΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
62. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΜΟΙΡΩΝ)
63. ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αντισκαρίου)
1. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΓΙΑΧΝΑΚΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3. ΓΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
4. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΗΛΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
8. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βοριζίων)
1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΚΑΛΛΕΡΓΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ
3. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ
5. ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βώρων)
9
1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2. ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3. ΓΚΕΡΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΚΡΑΣΑΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
7. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
8. ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Γαλιάς)
1. ΓΟΥΛΙΕΛΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΚΑΡΓΑΚΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
8. ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ζαρού)
1. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΛΕΜΟΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5. ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
6. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
7. ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΑΒΒΑ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καμαρών)
1. ΑΥΓΕΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ
4. ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
5. ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καμηλαρίου)
1. ΒΟΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10
2. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΝΤΟΥΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟ
4. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
5. ΠΑΠΑΔΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΦΙΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καστελλίου)
1. ΒΟΛΩΝΑΚΗ-ΔΡΥΜΙΣΚΙΑΝΑΚΗ ΑΡΕΤΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ
3. ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
4. ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ-ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
7. ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ
8. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κλήματος)
1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΟΛΓΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας
Μαγαρικαρίου)
1. ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
2. ΚΥΡΑΛΑΚΗ-ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ
4. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ- ΛΕΝΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μοιρών)
1. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
2. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΚΑΛΕΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΚΑΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
11
7. ΜΑΛΟΥ-ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΘΑΝΑΣΗ
8. ΜΑΝΑΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΡΙΞΟΥ
9. ΡΑΠΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12. ΧΡΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
13. ΧΡΟΝΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μορονίου)
1. ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ
3. ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΡΕΜΙΔΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
5. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας
Πετροκεφαλίου)
1. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΙΟΓΕΝΗ
4. ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
5. ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ
7. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας
Πηγαϊδακίων)
1. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΞΥΛΙΚΑΚΗ-ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΡΗΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πιτσιδίων)
1. ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΦΡΙΤΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
12
4. ΣΠΙΝΘΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ
5. ΤΣΙΤΕΡΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πόμπιας)
1. ΓΙΡΒΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΤΣΟΥΓΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
6. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σίβα)
1. ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΠΡΑΤΙΚΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
3. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας
Σκουρβούλων)
1. ΒΑΦΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΒΑΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
3. ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ
4. ΤΣΙΧΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΗΝΑ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Τυμπακίου)
1. ΓΡΙΝΙΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
2. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ
3. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
4. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
6. ΜΑΘΙΟΥΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΜΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
10. ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
11. ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
12. ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
13
13. ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας
Φανερωμένης)
1. ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ -ΒΑΡΒΑΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5. ΛΕΝΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΝΤΑΓΚΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΥΡΩΝΑ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αληθινής)
1. ΡΙΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Γρηγορίας)
1. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Κουσέ)
1. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Λαγολίου)
1. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΣΕΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Περίου)
1. ΓΙΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ρουφά)
1. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
14
3. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΦΑΙΣΤΟΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ», με έμβλημα
«Αποτελείτε από τρεις (3) λέξεις Φαιστός Συμμαχία Προόδου. Το Αρχικό Φ είναι το
αρχικό γράμμα της λέξης Φαιστού πλαισιωμένο με ανάγλυφα στοιχεία από το δίσκο
τις Φαιστού.» στον οποίο περιλαμβάνονται ο/η ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
1. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ-ΒΕΪΣΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
2. ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΖΑΡΟΥ)
3. ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
4. ΒΕΪΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΒΡΑΑΜ (ΜΟΙΡΩΝ)
5. ΒΙΤΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ (ΜΟΙΡΩΝ)
6. ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ (ΜΟΙΡΩΝ)
7. ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΤΣΑΝΤΑΡΗΣ) (ΖΑΡΟΥ)
8. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΤΙΤΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
9. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΕΡΩΝΤΟΘΕΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΡΟΔΟΥΛΑ) (ΖΑΡΟΥ)
10. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΖΑΡΟΥ)
11. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΜΟΙΡΩΝ)
12. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
13. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
14. ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΑΡΑΝΤΗΣ) (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
15. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
16. ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
17. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΣΗΦΗΣ) (ΜΟΙΡΩΝ)
18. ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
19. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΡΙΤΟΛΑΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
20. ΛΕΜΟΝΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΣΤΡΙΝΟΥ (ΖΑΡΟΥ)
21. ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΣΑΠΗΣ) (ΖΑΡΟΥ)
22. ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ (ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ) (ΖΑΡΟΥ)
23. ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
24. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
25. ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΕΚΑΒ) (ΜΟΙΡΩΝ)
26. ΜΑΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
27. ΜΑΡΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
28. ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
29. ΜΕΡΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΡΩΧΑΜΗΣ) (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
30. ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
31. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
32. ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ (ΜΟΙΡΩΝ)
33. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
34. ΠΑΧΑΚΗ-ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΟΙΡΩΝ)
35. ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
36. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΜΟΙΡΩΝ)
37. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΟΙΡΩΝ)
38. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΜΟΙΡΩΝ)
15
39. ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΧΑΡΑ) (ΜΟΙΡΩΝ)
40. ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
41. ΣΤΑΘΟΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
42. ΣΤΑΘΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΡΙΓΟΚΩΣΤΑΣ) (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
43. ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΜΟΙΡΩΝ)
44. ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
45. ΤΖΙΚΑ-ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
46. ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΦΡΑΓΚΙΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
47. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
48. ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
49. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
50. ΤΣΙΜΠΡΑΓΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
51. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
52. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
53. ΦΙΤΣΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ του ΣΑΒΒΑ (ΛΩΤΑ ΝΙΤΣΑ) (ΜΟΙΡΩΝ)
54. ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΠΟΝΤΗΣ) (ΜΟΙΡΩΝ)
55. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ (ΖΑΡΟΥ)
56. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
57. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΡΙΓΙΑΡΗΣ) (ΜΟΙΡΩΝ)
58. ΦΡΟΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΔΑΜ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
59. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΖΑΧΑΡΙΑ (ΜΟΙΡΩΝ)
60. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
61. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΝΤΖΕΛΑ) (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
62. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΛΟΙΖΟΥ (ΜΟΙΡΩΝ)
63. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αντισκαρίου)
1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ
2. ΗΛΙΑΚΗ-ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
4. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΤΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βοριζίων)
1. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΚΑΡΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
3. ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΑΛΑΤΙΟΥ
4. ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
5. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
16
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βώρων)
1. ΒΕΪΣΑΚΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ του ΑΒΡΑΑΜ
2. ΒΟΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΔΡΕΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΚΡΑΣΑΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
7. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
8. ΤΖΑΝΑΚΗ ΘΕΚΛΑ του ΜΥΡΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Γαλιάς)
1. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
2. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ
4. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5. ΡΗΓΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΦΙΚΛΗΣ)
7. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ζαρού)
1. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΜΠΕΛΟΣ)
3. ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ
4. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ (ΒΑΛΑΝΤΗ)
5. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΡΕΝΑ)
6. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
7. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΣΤΡΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ)
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καμαρών)
1. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΑΥΓΕΝΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΚΑΝΑΚΗ
3. ΒΑΦΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΙΩΤΗΣ)
6. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καμηλαρίου)
17
1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΤΣΑΝΓΚΟΣ)
3. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
4. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΠΑΠΑΔΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καστελλίου)
1. ΚΟΚΟΝΟΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΚΡΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΠΙΜΕΝΙΔΗ
4. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ
5. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κλήματος)
1. ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
2. ΚΟΚΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας
Μαγαρικαρίου)
1. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
4. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
5. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΦΡΟΓΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΔΑΜ
7. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μοιρών)
1. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
2. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ-ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ-ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΑΡΑ)
5. ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
6. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ
7. ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΑΒΡΙΗΛ
8. ΠΟΙΜΕΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΡΥΣΑ)
18
9. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΧΡΥΣΗ του ΙΩΑΝΝΗ
10. ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
11. ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΣΚΙΝΑΡΗΣ)
12. ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
13. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μορονίου)
1. ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ ΝΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ (ΜΑΝΙΑ)
3. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
4. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ-ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
5. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας
Πετροκεφαλίου)
1. ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3. ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
4. ΜΕΛΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
5. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΛΕΞΙΑ)
7. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΛΛΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας
Πηγαϊδακίων)
1. ΚΟΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΓΑΛΑΝΟΣ)
2. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗ-ΜΟΥΣΑΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ
4. ΜΟΥΣΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΟΥΣΑΣ)
5. ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΑΡΙΟΥ (ΝΤΟΡΑ)
6. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΜΠΕΗΣ)
7. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΗΡΑΚΛΗ (ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ)
8. ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πιτσιδίων)
1. ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΑΝΕΣΤΑΣΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
4. ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19
5. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΜΕΡΣ ΚΑΔΙΑΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
6. ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πόμπιας)
1. STOICA FLORENTINA του TRAIAN
2. ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΛΙΜΟΤΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
4. ΠΩΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΡΙΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ-ΨΗΛΟΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ (ΒΑΣΩ)
7. ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΧΑΜΗΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σίβα)
1. ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
6. ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΟΡΝΑΡΟΥ)
7. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
8. ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας
Σκουρβούλων)
1. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΗΝΑ
3. ΒΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
6. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Τυμπακίου)
1. ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
2. ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΜΥΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΝΤΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
5. ΞΑΝΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
20
6. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
7. ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
8. ΤΣΟΥΠΙ ΚΡΙΣΤΟ του ΑΓΚΙΜ
9. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΦΩΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΚΟΣΜΑ
11. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας
Φανερωμένης)
1. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΠΟΥΛΛΗ-ΠΑΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ
3. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΥΡΩΝΑ
4. ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
5. ΤΣΑΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αληθινής)
1. ΚΟΥΤΣΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΔΟΥΛΑ
2. ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Γρηγορίας)
1. BALAN RALUCA MIHAELA του VASILE
2. ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ του ΚΑΝΑΚΗ
3. ΡΩΜΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Κουσέ)
1. ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΣΗΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Λαγολίου)
1. ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΠΑΤΕΝΤΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Περίου)
1. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΛΕΚΟΣ)
21
2. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΗΛΙΑ (ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ)
Δήμος Φαιστού (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ρουφά)
1. ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στο Ηράκλειο, την 10/09/2023, σε δημόσια, στο
ακροατήριο, συνεδρίαση του δικαστηρίου αυτού.Δημοσιεύθηκε στο Ηράκλειο, την
10/09/2023.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Για το Δήμο Φαιστού – Δείτε εδώτελ_ Ανακήρυξη Συνδυασμών Δημοτικών Εκλογών Φαιστού

Loading

  Read Previous

  Μπράβο Νίκο, είσαι παληκάρι: Επέστρεψε όρθιος στη Γαλιά!

  Read Next

  Η Γερμανία νίκησε τους Σέρβους και είναι η νέα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια

  Leave a Reply

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  Most Popular