Οι Μινωικές Γραμμές ανακοίνωσαν Ρεκόρ κερδών στα 44 χρόνια από την ίδρυση τους
festospalace

• Η καλύτερη οικονομική επίδοση των Μινωικών Γραμμών, επί των καθαρών κερδών για το α’ εξάμηνο του 2016, στα 44 χρόνια από την ίδρυση της Εταιρείας. 
• Καθαρά Κέρδη μετά από  Φόρους € 12,2 εκ. 
• Λειτουργική Κερδοφορία (EBITDA) € 20,8 εκ.

Το α’ εξάμηνο του 2016, συνεχίστηκε η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της Εταιρείας, η οποία μάλιστα σημείωσε ρεκόρ καθαρών κερδών από την ίδρυσή της. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 72,4 εκ., ενώ  τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 20,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση € 5,6 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 12,2 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση € 6,4 εκ., σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Επιπρόσθετα, κατά την 30/6/2016, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν σε € 271,8 εκ. (€ 2,54 ανά μετοχή). Επίσης, ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα € 162,4 εκ., ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε € 15,3 εκ.

Το α’ εξάμηνο του 2016 ήταν για την Εταιρεία μία περίοδος κατά την οποία συνεχίστηκε η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεών της, έπειτα από την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων κατά τα τελευταία έτη, που σαν στόχο είχαν την προσαρμογή στις νέες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν τόσο στη χώρα μας, όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Ευρωπαϊκού νότου.

Η προσπάθεια αυτή, ενταγμένη στο γενικότερο σχεδιασμό που ακολουθείται κατά τα τελευταία χρόνια από τη Διοίκηση της Εταιρείας, είχε ως κύριο στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους της και την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των πλοίων του στόλου της.

Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2016, αποδεικνύουν έμπρακτα ότι οι επιλογές αυτές ήταν επωφελείς, καθώς κινήθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση για την ενίσχυση της αξίας της Εταιρείας.

Μεταφορικό έργο

• Γραμμή Αγκώνα & Τεργέστη
Η Εταιρεία το α’ εξάμηνο του 2016 δραστηριοποιήθηκε στη γραμμή της βόρειας Αδριατικής (Πάτρα – Ηγουμενίτσα –Αγκώνα – Τεργέστη), επιτυγχάνοντας υψηλά εμπορικά μερίδια, σε μια πολύ ανταγωνιστική και απαιτητική αγορά.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία  διακίνησε συνολικά 126 χιλ. επιβάτες, 32 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 37 χιλ. φορτηγά οχήματα. Τα μερίδια στη συγκεκριμένη αγορά της Αγκώνα διαμορφώθηκαν στο 58,0% για τους επιβάτες, 54,6% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 57,6% για τα φορτηγά αυτοκίνητα. Στο λιμάνι της Τεργέστης δεν δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία.

• Ελληνική Ακτοπλοΐα (Γραμμή Κρήτης)
Στη γραμμή της Κρήτης (Ηράκλειο-Πειραιάς), οι Μινωικές Γραμμές διατήρησαν την πρώτη θέση που παραδοσιακά κατέχουν στην αγορά αυτή.

Το α’ εξάμηνο του 2016, η Εταιρεία διακίνησε 271 χιλ. επιβάτες, 31 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 31 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα. Τα μερίδια αγοράς στη συγκεκριμένη γραμμή ανήλθαν περίπου σε 66,5% για τους επιβάτες, 62,4% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 48,4% για τα φορτηγά αυτοκίνητα.

Τρέχουσες  Εξελίξεις

Το Φεβρουάριο του 2016 η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε την ενίσχυση της συμμετοχής της στην εταιρεία «Hellenic Seaways» και προχώρησε στην αγορά μετοχών της από μετόχους.

H διαδικασία διενέργειας συναλλαγών για την αγορά μετοχών της εν λόγω εταιρείας συνεχίζεται, ενώ το ποσοστό συμμετοχής των Μινωικών Γραμμών στο μετοχικό κεφάλαιο της «Hellenic Seaways» έως και τη Δευτέρα 05/09/2016 είχε διαμορφωθεί στα επίπεδα του 48%.

Σημείωση: Οι ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 09/09/2016 και θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας: www.minoan.gr και του Χρηματιστηρίου Αθηνών: www.helex.gr, στις 12/09/2016.