• 26 Μαΐου, 2024
Vinkmag ad

Ορισμός Αντιδημάρχων, και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον δήμο Αμαριού

Vinkmag ad

mourtzanos

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 385/2017

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων, και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Νόμου 3852 / 7 – 6 – 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (Α΄87) , αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και στις αρμοδιότητες που μεταβιβάζει σ’ αυτούς ο Δήμαρχος.
2. Την υπ’ αριθμ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου33 ν. 4483/2017 , αναφορικά με την αντιμισθία.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αμαρίου εμπίπτει στις άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν.3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν (4) Αντιδήμαρχοι.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.5 του Ν.3852/2010.
6. Τις πολλές και διευρυμένες αρμοδιότητες του νέου Δήμου Αμαρίου.
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρίου (ΦΕΚ 2123/22-09-2011 όπως τροποποιήθηκε ΦΕΚ 2617/16-10-2013)
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΜΑΡΙ-ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ » κ. κ. Ψαρουδάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, Σταθωράκη Γεώργιο του Εμμανουήλ, Κλάδο Βασίλειο του Εμμανουήλ και Φραγκιουδάκη Μενέλαο του Σταματίου , Αντιδημάρχους Δήμου Αμαρίου από 01-11-2017 έως 31-08-2019 και τους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλη και κατά τόπο , όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω :

1. Στον κ. Ψαρουδάκη Εμμανουήλ μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

• Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Κουρητών και να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού.
• Την ευθύνη για Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Δήμου.
• Την ευθύνη για θέματα παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Σχολείων Δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου.
• Την ευθύνη για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αρωγής Δήμου Αμαρίου.
• Την ευθύνη Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
• Την ευθύνη της επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.
• Την ευθύνη για την ενημέρωση και προβολή του Δημοτικού Έργου.
• Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας του.
• Την τέλεση πολιτικών Γάμων
• Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον κ. Φραγκιουδάκη Μενέλαο.

2. Στον κ. Σταθωράκη Γεώργιο μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

• Την ευθύνη των θεμάτων Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – ΟΓΑ – ΕΛΓΑ.
• Την ευθύνη αποκομιδής και Διαχείριση των απορριμμάτων στη πηγή σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς του Δήμου Αμαρίου όπως επίσης και θέματα Περιβάλλοντος του Δήμου.
• Την ευθύνη για θέματα Πολεοδομίας Δήμου Αμαρίου.
• Την ευθύνη πολιτικής προστασίας του Δήμου Αμαρίου.
• Την ευθύνη για την οδική σήμανση και γενικότερα τα κυκλοφοριακά θέματα του Δήμου Αμαρίου.
• Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας του, καθώς και βεβαιώσεων πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη δημοτική ενότητα Κουρητών.
• Την τέλεση πολιτικών Γάμων.
• Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον κ. Κλάδο Βασίλειο.

3. Στον κ. Κλάδο Βασίλειο μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

• Την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας Δ.Ε. Κουρητών.
• Την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων σε συνεργασία με τους προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων στη Δημοτική Ενότητα Κουρητών.
• Την παρακολούθηση και την εξέλιξη των Τεχνικών Έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δ. Ε. Κουρητών.
• Την ευθύνη των θεμάτων Πολιτισμού – εθελοντισμού- Αθλητισμού.
• Την ευθύνη του θέματος των Τηλεπικοινωνιών- Ηλεκτροφωτισμού.
• Την υπογραφή σε θέματα αρμοδιότητας του.
• Την τέλεση πολιτικών Γάμων
• Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον κ. Σταθωράκη Γεώργιο.

4. Στον κ. Φραγκιουδάκη Μενέλαο μεταβιβάζονται οι παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες:

• Την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας Δ.Ε. Συβρίτου.
• Την εποπτεία για Ύδρευση- Άρδευση- Αντλιοστάσια–Βιολογικούς Δήμου Αμαρίου.
• Την παρακολούθηση και την εξέλιξη των Τεχνικών Έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δ.Ε. Συβρίτου.
• Την ευθύνη για την διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου Δήμου Αμαρίου.
• Την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων σε συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων στη Δ.Ε. Συβρίτου.
• Την υπογραφή για θέματα της αρμοδιότητας του καθώς και βεβαιώσεων πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη Δ.Ε. Συβρίτου.
• Την ευθύνη των θεμάτων Υγείας.
• Την τέλεση πολιτικών Γάμων.
• Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον κ. Ψαρουδάκη Εμμανουήλ.

5. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ψαρουδάκης Εμμανουήλ που
αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Β. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αμαρίου

Παντελής Μουρτζανός

Loading

  Read Previous

  Πολίτες της Κρήτης Προσοχή: Απατεώνες επικαλούνται Δήμο της Κρήτης για να…εισπράττουν χρήματα!

  Read Next

  Το είδαμε κι αυτό: Τοποθέτησε κλειστό κύκλωμα στο περιβόλι του για να μην του κλέψουν τα φρούτα

  Leave a Reply

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  Most Popular