Πτώση θανάτου από τα 50 μέτρα για 20χρονη που έβγαλε βόλτα το σκυλί της!

ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÇÓ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÔÏÕ ÊÉÍÇÌÁÔÏÓ ÁËËÁÃÇÓ ÖÙÖÇÓ ÃÅÍÍÇÌÁÔÁ ÓÔÏ ÃÅÍÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÍÏÓÇÌÁÔÙÍ ÈÙÑÁÊÏÓ ÁÈÇÍÙÍ “Ç ÓÙÔÇÑÉÁ”

Bookmark the permalink.