Τέσσερις μέρες το Τυμπάκι χωρίς νερό και ο Πρόεδρος του τοπικού και της ΔΕΥΑΦ δεν ήξερε τίποπα

Water Supply

Water Supply — Image by © Matthias Kulka/zefa/Corbis

Bookmark the permalink.