«Αυτή την ώρα επερίμενα εγώ…» “Επολεμήσατε άοπλοι εναντίον πανόπλων και ενικήσατε.

gegrezos

Bookmark the permalink.