Άγριο “τσεκούρι” στα δικαιώματα και στις αγροτικές επιδοτήσεις
agrotes epidotiseis

Με άγριο “τσεκούρωμα” στα δικαιώματα, ύψους 20%, που θα αφαιρείται και θα πηγαίνει στο περίφημο Εθνικό Απόθεμα, αρχίζουν οι μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων χωρίς γη (δηλαδή πώληση ή ενοικίαση).

Εξαιρούνται από το απίστευτο αυτό χαράτσι οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς. Και με αυτές τις διαδικασίες άρχισαν και επίσημα από χθες οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενίσχυσης, μετά την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που εξέδωσε το αντίστοιχο “Εγχειρίδιο για τις μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης”, αναφέροντας ως καταληκτήρια ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τη 15η Μαΐου.

Από τη μια δηλαδή, βάσει του άρθρου 20 του Ασφαλιστικού, καλούν τους παραγωγούς που θα βγαίνουν στη σύνταξη να μεταβιβάζουν τα δικαιώματά τους αλλιώς θα τους κόβουν το 60% της σύνταξης, και από την άλλη, αν κάνουν τη μεταβίβαση, σε πολλές περιπτώσεις θα τους κόβουν αμέσως το 20% των μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων…

 

Η εγκύκλιος

Αναλυτικότερα και όπως αναφέρεται, από τώρα και μέχρι τις 15 Μαΐου θα δέχεται αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει στο σχετικό εγχειρίδιο, «…τα δικαιώματα ενίσχυσης συνιστούν ουσιαστικά δικαίωμα υπό αίρεση για τη χορήγηση ενίσχυσης από την Ε.Ε., μπορούν να διαχωρίζονται από τη γη, να αποτελούν αντικείμενο ανεξάρτητης συναλλαγής και να ενεργοποιούνται σε επιλέξιμη γη, που έχει στη διάθεσή του ο γεωργός, ανεξαρτήτου κυριότητας και αυστηρά εντός της ίδιας περιφέρειας στην οποία έχουν χορηγηθεί».

Η υποβολή αιτήσεων μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Οι τρόποι μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ) είναι οι εξής:

* Οριστική μεταβίβαση: Τα δικαιώματα μπορούν να μεταβιβαστούν οριστικά (με πώληση ή οποιασδήποτε μορφής οριστική παραχώρηση) μαζί με επιλέξιμη έκταση ή χωρίς επιλέξιμη έκταση.

* Προσωρινή μεταβίβαση: Τα δικαιώματα μπορούν να ενοικιαστούν μαζί με επιλέξιμη έκταση ή χωρίς (με τη λήξη της ενοικίασης, τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον κάτοχο, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε όλα τα είδη μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη (δηλαδή πώληση ή ενοικίαση) εφαρμόζεται παρακράτηση 20% υπέρ του Εθνικού Αποθέματος.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς.

Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, όταν οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α’ βαθμού ή σύζυγοι.

Οι προϋποθέσεις συμβαλλόμενων της αίτησης μεταβίβασης ΔΒΕ είναι οι ακόλουθες:

– Ο μεταβιβαστής είναι κάτοχος δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

– Ο αποδέκτης είναι ενεργός γεωργός το 2017, μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένος εντός της ελληνικής επικράτειας (εξαιρείται η περίπτωση κληρονομιάς) και δηλώνει επιλέξιμες εκτάσεις.

 

Ενεργός γεωργός

Ελέγχεται το ύψος άμεσων ενισχύσεων 2016 του αποδέκτη. Σε περίπτωση που δεν έλαβε άμεσες ενισχύσεις το 2016, ελέγχεται ο γεωργός βάσει θεωρητικού ποσού (= ha2017 x “εθνική ενίσχυση άμεσης στήριξης”):

* κάτω από 5.000 ευρώ ενεργός!

* πάνω από 5.001 ευρώ ενεργός: αν min. 5% των εσόδων από μη γεωργικές δραστηριότητες πάνω από 5.001 ευρώ και

* στην αρνητική λίστα ενεργός: αν min. 5% των εσόδων από μη γεωργικές δραστηριότητες ή έσοδα από γεωργικές δραστηριότητες 1/3 των συνολικών εσόδων ή κύριος επιχειρηματικός σκοπός = γεωργικός.

Οι προϋποθέσεις ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού:

Έγκαιρη υποβολή φορολογικής δήλωσης 2017 (για το φορολογικό έτος 2016) από τον αιτούντα βασικής ενίσχυσης.

 

Εκκαθάριση φορολογικής δήλωσης

Επιπλέον, η μεταβίβαση δικαιωμάτων ΠEi με γη είναι δυνατή μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας ΠΕi, π.χ. μεταβίβαση δικαιωμάτων περιφέρειας μόνιμων καλλιεργειών (ΠΕ3) είναι δυνατή μόνο με εκτάσεις που έχουν “περιφερειοποιηθεί” ως ΠΕ3 (βάσει του έτους 2013).

Η ενεργοποίηση δικαιωμάτων ΠΕi είναι δυνατή μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας ΠEi, π.χ. μεταβίβαση δικαιωμάτων περιφέρειας μόνιμων καλλιεργειών (ΠΕ3) χωρίς γη είναι δυνατή, αλλά τα ΔΒΕ “ενεργοποιούνται” μόνο με εκτάσεις που έχουν “περιφερειοποιηθεί” ως ΠΕ3 (βάσει του έτους 2013).

 

Η πλατφόρμα

Οι αγρότες μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα στο opekepe.gr μόνοι τους ή να το πράξουν στις κατά τόπους Ενώσεις. Ωστόσο, πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τυχόν λάθη επιφέρουν ποινή 1% επί του ποσού.

Φέτος οι κωδικοί για την είσοδο στο σύστημα θα είναι εκείνοι του Taxis, ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλεια στο χρήστη, κάτι που ήδη έχει αποκαλύψει η “Νέα Κρήτη”.

 

Τα δικαιολογητικά

Στην περίπτωση προ συμπληρωμένων αιτήσεων, δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται από το γεωργό εφόσον τροποποιούνται για το έτος υποβολής 2017.

Σε περίπτωση που ο γεωργός συμπληρώσει εξαρχής το έντυπο της ενιαίας αίτησης έτους 2017, τα βασικά δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι:

– Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου).

– Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθαριστικού σημειώματος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ.

– Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ή οποιοδήποτε έγγραφο του οικείου πιστωτικού ιδρύματος όπου αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ.

– Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων είτε τίτλων ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά έγγραφα συμπληρώνουν τον ηλεκτρονικό φάκελο του αιτούντος.

Η ορθή καταχώριση και υποβολή της ενιαίας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντος.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση τόσο των άμεσων ενισχύσεων όσο και τις ενισχύσεις στο πλαίσιο ων Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ο γεωργός να πληροί, κάθε χρόνο, την ιδιότητα του “ενεργού γεωργού”.

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 (ΕΑΕ 2017) υποβάλλεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ως εξής:

* Απευθείας, μέσω online συστήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr. Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία αυτή είναι δωρεάν και διαθέσιμη για όλους τους παραγωγούς. Δύνανται να υποβάλλουν διαδικτυακά την αίτησή τους και όσοι δηλώνουν ζωικό κεφάλαιο.

* Μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής αίτησης της επιλογής του, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

 

Προθεσμίες

 

Μέχρι τις 15 Μαΐου οι αιτήσεις

Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης είναι η 15η Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους. Για το τρέχον έτος (2017), η προθεσμία υποβολής λήγει τη 15η Μαΐου, ημέρα Δευτέρα.

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή μετά τη 15η Μαΐου:

α) της αίτησης ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα, κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα,

β) της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται για πρώτη φορά το 2017 στο δικαιούχο, κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

 

 

Ρεπορτάζ: Χριστόφορος Παπαδάκης