Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ – ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ
AMFO1
Σήμερα, 22/12/2014, το ΥΠΠΟ εξέδωσε μια ανακοίνωση με κάποια πρωταρχικά δεδομένα από την γεωφυσική διασκόπηση του λόφου Καστά. (http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=59552)
Οι αξιοποιήσιμες πληροφορίες που δίνονται είναι πολύ λίγες, υποθέτουμε ότι με την πρόοδο των εργασιών θα ανακοινωθούν περισσότερα.
Τα βασικά σημεία που εν πρώτοις εντοπίζονται είναι κατά την άποψη μας τα εξής :
«Η έρευνα επικεντρώθηκε στη δημιουργία μοντέλου του εδάφους της εποχής, πριν από την παρέμβαση για την ανέγερση της θόλου»
Είναι σαφές ότι η ανασκαφική ομάδα προσπαθεί να έχει μια εικόνα πριν την κατασκευή του ταφικού μνημείου, ώστε να εκτιμήσει τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά την ανέγερση του μνημείου και να προβλέψει ίσως την στρατηγική του αρχιτέκτονα του τάφου.
«Σ’αυτή την φάση ερευνήθηκε το υπέδαφος στο χώρο γύρω από τη θόλο, δηλαδή το πρανές βόρεια, όπως και τα άνδηρα που σχηματίστηκαν από την προηγηθείσα ανασκαφή, στα ανατολικά και δυτικά της»
Η έρευνα δεν επεκτάθηκε στο σύνολο του λόφου Καστά αλλά εστιάσθηκε στον χώρο όπου ανεγέρθηκε το ταφικό μνημείο.
«Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι ο λόφος έχει μικτή δομή με το μεγαλύτερο τμήμα του να είναι φυσικό, ενώ η ανθρωπογενής επίχωση συνιστά σχετικά μικρό τμήμα. Η θόλος φαίνεται ότι εδράστηκε και ανεγέρθηκε εντός ορύγματος, το οποίο διανοίχτηκε στους γεωλογικούς σχηματισμούς των πρανών του προϋπάρχοντος λόφου, που περατώνεται λίγα μέτρα βόρεια της θόλου….. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία φαίνεται ότι το αρχαίο όρυγμα περατώνεται σε μικρή απόσταση βόρεια της θόλου, το βορειότερο τμήμα της οποίας υποδεικνύεται και από το πλαστικό κάλυμμα το οποίο διακρίνεται» 
Επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές πληροφορίες ότι ο λόφος Καστά είναι κατά κύριον λόγο φυσικός και ότι το ταφικό μνημείο ανηγέρθη σε τεχνητά μικρό  επιχωματωμένο μέρος του τύμβου.
Σημαντικό επίσης είναι ότι επιβεβαιώνεται η από 22 Σεπτεμβρίου  υπόθεση μας ότι ολόκληρη  η θόλος (και όχι μόνο ο κιβωτιόσχημος τάφος όπως γνωρίζαμε μέχρι τώρα) έχει αναγερθεί εντός ορύγματος του φυσικού βραχώδους τμήματος του λόφου Καστά!!!  (βλέπε  ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΦΟΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΒΡΑΧΩΔΕΣ ΣΠΗΛΑΙΟ)
«Κάποια άλλα σημεία, τα οποία έχουν εντοπιστεί χρήζουν ανασκαφικής διερεύνησης»
Φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλα σημεία (μάλλον δύο) στα οποία θα εστιασθεί η προσοχή της ανασκαφικής ομάδας.
Πάντως, δεν δίνονται ενδείξεις περί ύπαρξης άλλου τάφου ή και κάποιας άλλης εισόδου στον τύμβο Καστά. Ίσως κάποια από τα σημεία ενδιαφέροντος να δώσουν κάποια ευρήματα.
Άλλη είσοδος   ήταν αναμενόμενο να μην υπάρχει καθώς είναι λογικότατο ότι ο αρχιτέκτονας του τάφου δεν θα διακινδύνευε να υπάρχει ένα άλλο πολύ πιθανόν “αδύνατο” σημείο για να παραβιασθεί το ταφικό μνημείο.
 
Προσωπική άποψη, και δεδομένης της πιθανής μη ύπαρξης άλλου τάφου, είναι ότι το σημείο P4 είναι το πλέον υποψήφιο για να δώσει κάποια περαιτέρω ευρήματα, καθώς αφ’ ενός μεν εφάπτεται σχεδόν του ταφικού μνημείου και αφ’ ετέρου βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του τερματικού τοίχου του τρίτου θαλάμου Θ3 όπου παρατηρείται και το «περίεργο» εξόγκωμα όπως αποτυπώνεται και στην ψηφιακή αναπαράσταση του κ.Λεφαντζή και για το οποίο δεν έχει δοθεί μέχρι τώρα κάποια ερμηνεία.
 
Αναμένουμε περαιτέρω στοιχεία από την γεωφυσική διασκόπηση προϊόντος του χρόνου……
http://empedotimos.blogspot.gr/