Σε ένα μήνα η επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος
laxanika2

Τροποποιήθηκε η υπουργική απόφαση του 2013 που αφορούσε την “Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος”.

Με τις αλλαγές που επήλθαν με την παραπάνω απόφαση θεσπίστηκε η επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας χωρίς έλεγχο των αιτήσεων επιστροφής υπό προϋποθέσεις και ταυτόχρονα μειώθηκε ο χρόνος της επιστροφής του φόρου εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης.

Τα παραπάνω επισημαίνονται, μεταξύ άλλων στον τόμο των 130 σελίδων με τον απολογισμό έργου που έδωσε στη δημοσιότητα ,την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου, ο απελθών αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης.

Επίσης, σχετικά με τον ΦΠΑ των αγροτών αναφέρονται τα εξής:

-Εκδόθηκε εγκύκλιος, με την οποία εντάσσονται οι θερμοκηπιακού τύπου αγροτικές εγκαταστάσεις στην κατηγορία των παγίων των αγροτικών επιχειρήσεων, τα οποία τυγχάνουν αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την αγορά τους.

-Αναμορφώθηκε το ειδικό καθεστώς των αγροτών. Με τις νέες διατάξεις το εν λόγω καθεστώς έγινε πιο αποτελεσματικό και δίκαιο, για τους εντασσόμενους σε αυτό και πιο ουσιαστικό για τους αγρότες που μετατάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, αφού θα μπορούν να εκπέσουν τον ΦΠΑ, κάτι που με βάση το προηγούμενο καθεστώς δεν μπορούσαν να πράξουν.

Αναλυτικά για θέματα ΦΠΑ αναφέρονται τα εξής:

11. ΦΠΑ

Στον τομέα του Φ.Π.Α πραγματοποιήθηκαν σημαντικές ρυθμίσεις με στόχο τόσο την μείωση της φοροδιαφυγής, όσο και τη διευκόλυνση των οικονομικά ασθενέστερων και την παροχή κινήτρων στις μικρές επιχειρήσεις. Ενδεικτικά, βελτιώθηκαν οι ρυθμίσεις που αφορούν το Φ.Π.Α. στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, καταργήθηκε ο ειδικός φόρος στην τιμή των εισιτηρίων του κινηματογράφου, υπογράφηκε υπουργική απόφαση για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες ειδικού καθεστώτος, απαλλαγή από το Φ.Π.Α στις δωρεές υπέρ προσφύγων κ.α.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

1.Νομοθετήθηκε η υπαγωγή σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής και των οφειλών του ΦΠΑ που προκύπτουν από Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου, που εκδίδονται σε συνέχεια φορολογικών ελέγχων.

2. Καθορίστηκε με εγκύκλιο, η διαδικασία αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, φορολογουμένων που παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά, με σαφή σκοπό την πάταξη της απάτης και της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ που διενεργείται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο.

3. Προωθήθηκε η τροποποίηση της διαδικασίας, για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές. Με την εν λόγω απόφαση, όπως και με την τροποποίησή της, βελτιώνεται η διαδικασία με σκοπό την διευκόλυνση των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

4. Καταργήθηκε ο ειδικός φόρος στην τιμή των εισιτηρίων των κινηματογράφων, η ειδική εισφορά υπέρ Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.) επί της τιμής των εισιτηρίων κάθε είδους δημοσίων θεαμάτων, η ειδική εισφορά υπέρ Ωδείου Αθηνών επί των εισιτηρίων μουσικών θεάτρων, θεάτρων ποικιλιών (βαριετέ), συναυλιών παντός είδους και ρεσιτάλ ποσού 0,50 €. κατά εισιτήριο.

5. Επίσης, ο φόρος 3% υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων επί της αξίας του πωλουμένου στο εσωτερικό ζύθου, ο οποίος καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις παραγωγής ζύθου, θα καταβάλλεται εφεξής υπέρ του Δημοσίου.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

1.Τροποποιήθηκε η υπουργική απόφαση του 2013 που αφορούσε την “Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος”. Με τις αλλαγές που επήλθαν με την παραπάνω απόφαση θεσπίστηκε η επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας χωρίς έλεγχο των αιτήσεων επιστροφής υπό προϋποθέσεις και ταυτόχρονα μειώθηκε ο χρόνος της επιστροφής του φόρου εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης.

2.Νομοθετήθηκε, η απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. των δωρούμενων αγαθών και υπηρεσιών που προορίζονται για τις ανάγκες των προσφύγων.

3. Εκδόθηκε εγκύκλιος, με την οποία εντάσσονται οι θερμοκηπιακού τύπου αγροτικές εγκαταστάσεις στην κατηγορία των παγίων των αγροτικών επιχειρήσεων, τα οποία τυγχάνουν αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την αγορά τους.

4. Αναμορφώθηκε το ειδικό καθεστώς των αγροτών. Με τις νέες διατάξεις το εν λόγω καθεστώς έγινε πιο αποτελεσματικό και δίκαιο, για τους εντασσόμενους σε αυτό και πιο ουσιαστικό για τους αγρότες που μετατάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, αφού θα μπορούν να εκπέσουν τον ΦΠΑ, κάτι που με βάση το προηγούμενο καθεστώς δεν μπορούσαν να πράξουν.

5. Διευρύνθηκε το πεδίο των δικαιούχων απαλλαγής από ΦΠΑ που επιθυμούν να δωρίσουν αγαθά και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την προσφυγική κρίση, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη συμμετοχή των φιλανθρωπικών οργανισμών καθώς και των πρεσβειών κρατών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016

1. Προωθείται η προσαρμογή των απαλλαγών από τον φόρο προστιθέμενης αξίας των πλοίων και πλωτών μέσων, με τις αντίστοιχες διατάξεις της έκτης οδηγίας της Ε.Ε. περί φόρου προστιθέμενης αξίας.

2. Σε συνάρτηση με την πιο πάνω προσαρμογή, προωθείται ταυτόχρονα η τροποποίηση διατάξεων περί επιστροφής του ΦΠΑ και η εξ αυτής ένταξη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην αναστολή καταβολής του ΦΠΑ. Με αυτήν την τροποποίηση αναστέλλεται η καταβολή του φόρου κατά την ναυπήγηση των πλοίων τους τα οποία είναι άνω των 24 μέτρων.

3. Επίσης, στην ίδια νομοθετική πρωτοβουλία, προωθείται η διεύρυνση της δυνατότητας ένταξης στο καθεστώς των ελεύθερων τελωνειακών συγκροτημάτων, όσων ναυπηγικών επιχειρήσεων έχουν δυναμικότητα ναυπήγησης πλοίων άνω των 24 μέτρων. Με αυτήν την τροπολογία τα πλοία άνω των 24 μέτρων θα τυγχάνουν απαλλαγής του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά την διαδικασία ναυπήγησης τους.

4. Προωθείται διάταξη νόμου για την τροποποίηση του ειδικού καθεστώτος καταβολής του ΦΠΑ κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής. Με το ειδικό αυτό καθεστώς του ΦΠΑ, οι υπόχρεοι καταβάλλουν το φόρο όταν αυτοί τον εισπράττουν. Με την τροποποίηση αυτή, επιδιώκεται αφενός, η ένταξη μεγαλυτέρου αριθμού επιχειρήσεων στο καθεστώς αυτό, διευρύνοντας το όριο των ακαθαρίστων εσόδων, που αποτελεί «κατώφλι» εισόδου στο ειδικό καθεστώς, από τις 500.000 € στα 2.000.000 €, και αφετέρου την απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης.

5. Προωθείται διάταξη νόμου για την τροποποίηση διατάξεων (διακανονισμός και καταβολή του Φ.Π.Α. των παγίων των επιχειρήσεων που στην πενταετία από την απόκτηση τους δεν έχει επέλθει έναρξη λειτουργίας των). Με την προτεινόμενη τροποποίηση, επιδιώκεται η διεύρυνση του χρόνου για την πραγματοποίηση του διακανονισμού και της καταβολής του φόρου από τις επιχειρήσεις.

6. Σχεδιάζεται η αναμόρφωση της διαδικασίας επιστροφών ΦΠΑ με σκοπό την έκδοση νέας απόφασης που να ενσωματώνει την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στη δήλωση ΦΠΑ, την απλοποίηση της διαδικασίας και την επιτάχυνση της διαδικασίας των επιστροφών.

7. Κωδικοποίηση του νόμου για τον φόρο προστιθέμενης αξίας, και επικαιροποίηση αυτού. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία Χρηματοδότησης της Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ν.4336/2015) προωθείται η κωδικοποίηση και η απλούστευση της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. Εναρμονίζοντας τον ταυτόχρονα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξαλείφοντας τα νομικά κενά που απομένουν και συντομεύοντας το χρονικό διάστημα για την καταβολή του. Ταυτόχρονα επικαιροποιείται κατά άρθρο ο νόμος σε συνάρτηση με την έκτη οδηγία ΦΠΑ της ΕΕ.

πηγη:paseges.gr