Βιομηχανία παραγωγής εκδίωξης υπαλλήλων στο Δήμο Φαιστού
fimwsi

Πριν λίγους μήνες είχε φτάσει η πληροφορία στον σταθμό μας ότι απειλούν μια υπάλληλο της ΔΕΥΑΦ  επειδή δεν ψήφισε στον συνδυασμό του κυρίου Αρμουτάκη.

Τώρα με απόφαση ψάχνουν να βρουν κάτι μεμπτό.

Μας  πήραν 2 άτομα τηλέφωνο ότι και αυτούς τους έδιωξαν από τα σφαγεία επειδή δεν τους ψήφησαν,  κύριος Νίκος Καργάκης δημοτικός σύμβουλος της κυρίας Πετρακογιώργη μας πήρε τηλέφωνο επιβεβαίωσε για τις διώξεις ακούστε παρακάτω και διαβάστε την απόφαση.

 

Ακούστε εδώ

ΑΔΑ: 7ΗΩΔΟΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμό 8ης τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού.
Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α σήμερα Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00
μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα
από πρόσκληση του προέδρου της ΔΕΥΑ, με Aρθ.Πρωτ.:1549 – 01/12/2014 σύμφωνα
με το άρθ.4 του Ν.1069/80, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα που
αναφέρονται παρακάτω:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε
σύνολο 7 μελών βρέθηκαν:
Παρόντες:
1. Στυλιανάκης Εμμανουήλ
2. Λενακάκης Αριστοτέλης
3. Χουστουλάκης Φανούριος
4. Τιτάκη Λεονταράκη Ελένη
5. Κουλεντάκης Ιωάννης
6. Μανιουδάκη Μαριλένα
7. Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ
Απόντες:
Ουδείς
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και o υπάλληλος της ΔΕΥΑ Φαιστού Μιχαηλίδης Μιχαήλ
για την τήρηση των πρακτικών.
 Εισήχθη προς συζήτηση το 11ο θέμα: : Απόφαση για ανάρμοστη
συμπεριφορά υπαλλήλου της επιχείρησης.

Αριθμ.Απόφασης: 101/2014
Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγείται ο Γενικός Διευθυντής
σύμφωνα με το αρ. 12 του Ο.Ε.Υ. ΔΕΥΑ Φαιστού:
Με βάση την επιστολή του Δημάρχου Φαιστού με α. π. 32744/18-11-2014 του Δήμου
Φαιστού που αναφέρει:
« Κύριε Πρόεδρε,
Από δημοσιεύματα στα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα
οποία περιήλθαν στην αντίληψη μας, προκύπτει ότι η υπάλληλος
της ΔΕΥΑ Φαιστού ,,,,,, τόσο κατά την ώρα
εργασίας όσο και εκτός υπηρεσίας, μεταφέρει ειδήσεις, με
σκόπιμη χρήση, ασκώντας δημόσια κριτική στην Προϊσταμένη Αρχή.
Ως Δημοτική Αρχή καταδικάζουμε το γεγονός , θεωρούμε ότι είναι
ηθικά απαράδεκτο. Απαιτούμε να προβείτε σε όλες τις νόμιμες
ενέργειες, προκειμένου να εξεταστεί αν η ως άνω υπάλληλος έχει
υποπέσει σε πειθαρχικές πράξεις
Εν αναμονή των ενεργειών σας »
Είναι υποχρεωμένο το σώμα με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού να εξετάσει ενδελεχώς
τα ζητήματα που προκύπτουν από την παραπάνω αναφορά
Το λόγο πήρε το μέλος του Δ.Σ. κ. Κουλεντάκης Ιωάννης ο οποίος είπε ότι μειοψηφεί
λέγοντας ότι δεν υπάρχει παράπτωμα.
Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Φαιστού λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Γενικού
Διευθυντή και μετά από διαλογική συζήτηση:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΩΨΗΦΙΑ
Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τέλεση
τυχόν πειθαρχικού παραπτώματος της υπαλλήλου ………. σύμφωνα με
Σελίδα 3
την επιστολή του Δημάρχου Φαιστού με α. π. 32744/18-11-2014 του Δήμου Φαιστού
και με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος Δ.Σ
1. Στυλιανάκης Εμμανουήλ
Τα μέλη
1. Λενακάκης Αριστοτέλης
2. Χουστουλάκης Φανούριος
3. Τιτάκη Λεονταράκη Ελένη
4. Κουλεντάκης Ιωάννης
5. Μανιουδάκη Μαριλένα
6. Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ
Ακριβές Απόσπασμα
Ο πρόεδρος Δ.Σ.

Τα παρακάτω προβλέπει ο νόμος που τα προσπέρασαν στη ΔΕΥΑ Φαιστού

ΘΕΜΑ: Πειθαρχική Διαδικασία

Θέτουμε υπόψη σας ότι με το ν. 3731/2008 άρθρο 30 παρ. 4 τροποποιήθηκε η παρ. 6 του άρθρου 141 του Υπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007)και ορίζεται ότι η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης με εξαίρεση τις πειθαρχικές ποινές της προσωρινής και οριστικής παύσης ή του υποβιβασμού

Κατά τη διενέργεια της ΕΔΕ ο διωκόμενος υπάλληλος καλείται υποχρεωτικά σε εξέταση, εξετάζεται ανωμοτί και μπορεί να παρίσταται με δικηγόρο. Δικαιούται να ζητήσει εγγράφως την εξέταση μαρτύρων, ο δε υπάλληλος που διενεργεί την εξέταση υποχρεούται να εξετάσει τουλάχιστον πέντε από τους προτεινόμενους μάρτυρες, ενόρκως. Η ΕΔΕ είναι μυστική, επιτρέπεται αυτοψία και πραγματογνωμοσύνη και δεν επιτρέπεται κοινοποίηση του περιεχομένου της σε κανένα πριν από την ολοκλήρωσή της